Română      English      Русский
Prima pagină  »  Anunțuri  »  Oportunități de finanțare
Oportunități de finanțare
Program de granturi finanțat de Uniunea Europeană pentru abilitarea organizațiilor neguvernamentale la nivel local în eforturile de interacțiune cu potențiale victime ale discriminării, documentare a cazurilor de discriminare și de împuternicire a victimelor discriminării de a-și revendica drepturile
Publicat: 24.11.2020   

În perioada februarie 2020 – iulie 2022 Fundația Est-Europeană (FEE) şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) în colaborare cu Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii implementează proiectul „Advocacy pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanțat de Suedia.
 
Proiectul are menirea să consolideze mecanismele anti-discriminare din Moldova prin implicarea societăţii civile. Proiectul va abilita actorii societăţii civile să (i) se coalizeze şi să promoveze îmbunătăţirea legislaţiei anti-discriminare; (ii) abiliteze cele mai vulnerabile şi marginalizate grupuri pentru a-şi revendica drepturile; (iii) consolideze capacitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminare discriminării şi asigurarea egalităţii de a face transfer de experienţă către instanţele judiciare naţionale; (iv) sporească capacitatea a cinci universități de a preveni şi combate hărţuirea sexuală.
 
Scopul și prioritățile programului de granturi
 
Programul are scopul de a abilita organizațiile neguvernamentale în eforturile de interacțiune cu potențiale victime în urma discriminării, de a documenta cazurile de discriminare și de a ajuta   victimele  discriminării să-și revendice drepturile.
 
Obiectivele specifice ale programului de granturi sunt:
 
- Sporirea gradului de conștientizare în rândul grupurilor defavorizate și vulnerabile - potențiale victime ale discriminării -  privind legislația în domeniul nediscriminării și remediile legale disponibile în legislația națională;
- Documentarea cazurilor de discriminare și depunerea plângerilor ca părți interesate;
- Identificarea și încurajarea victimele discriminării, reprezentanților grupurilor vulnerabile și marginalizate să își revendice drepturile;
- Asistarea victimelor să depună plângeri către instanțele de judecată sau Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării şi asigurarea egalității;
- Facilitarea dialogului dintre factorii de decizie şi alți actori relevanți pentru adoptarea măsurilor legislative pentru o protecţie mai bună împotriva discriminării.
 
Atenție! Atașat găsiți următoarele anexe:
 
1. Termenii de referință;
2. Formularul de aplicare al Fundației Est-Europene;
2. Formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene.
 
Bugetul
 
Bugetul proiectului trebuie să fie stabilit în Euro. Bugetul va conține informații clare despre modul în care vor fi cheltuite fondurile şi o descifrare detaliată a cheltuielilor eligibile. Bugetul trebuie să fie realistic şi să prezinte costuri reale. Bugetul trebuie să corespundă activităților descrise în propunerea de proiect. 
 
Suma totală disponibilă programul de granturi mici este de 90,000.00 Euro.  Suma maximă a propunerilor de proiect nu va depăși 10,000.00 Euro.
 
Solicitanți eligibili
 
Sunt eligibile de a participa în cadrul acestui concurs de granturi organizaţiile neguvernamentale, locale, apolitice, nonprofit, legal constituite în Republica Moldova, care au mandat şi sunt active într-una din regiunile R. Moldova în promovarea democrației şi/sau drepturilor omului. Sunt încurajate parteneriatele dintre organizația solicitantă şi alte organizaţii neguvernamentale, precum şi alţi actori din societate interesaţi în promovarea principilor de nediscriminare. Solicitanții trebuie să fie direct responsabili de pregătirea și gestionarea proiectului, fără a acționa ca intermediar.
În cadrul acestui program de granturi Fundaţia nu va finanța cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cercetări tehnico-ştiinţifice, nu va oferi granturi pentru suport general instituţiilor şi organizaţiilor, și va susţine doar proiecte concrete care se vor încadra în obiectivele programului de granturi. 
 
Evaluarea proiectului și decizia de selectare
 
Procesul de luare a deciziei
 
Proiectele recepționate vor fi evaluate de către un grup independent de experți.  Solicitanții și propunerile de proiect sunt evaluate în mod egal și echitabil, fiind apreciate în mod obiectiv și independent.
 
Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator. 
 
Criteriile de selecție a propunerilor
 
În cadrul procesului de evaluare se va ține cont de următoarele criterii cantitative și calitative:
numărul preconizat de beneficiari ai proiectului; 
numărul de cazuri documentate; 
numărul de persoane care vor fi încurajate să depună plângeri către instanțe sau către Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității;
originalitatea şi noutatea proiectului;
capacitatea de a lucra cu persoane marginalizate şi sub-reprezentate;
durabilitatea proiectului;
 
relevanța obiectivelor şi activităților proiectului în raport cu obiectivele programului de granturi;
capacitatea proiectului de a spori conștientizarea publică referitoare la problemele abordate; 
experiența organizației în implementarea activităților de advocacy.
 
Durata proiectelor și utilizarea fondurilor
 
Durata maximă a  proiectului nu va depăși 12 luni. Resursele financiare primite în rezultatul semnării Contractului de grant trebuie să fie utilizate conform activităților și bugetelor proiectelor aprobate și nu pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor  instituționale/administrative  ale organizației ce nu țin nemijlocit de proiect. Granturile nu trebuie să fie folosite ca ajutor financiar pentru organizația beneficiară și personalul acesteia și/sau plata datoriilor.
 
Bugetul va fi elaborat și prezentat în Euro, respectând modelul anexat la prezentul Anunț și Termenii de referință ai Concursului.
 
Cheltuieli neeligibile
 
Următoarele categorii de cheltuieli nu sunt eligibile: 
 
- Datoriile, penalitățile și alte costuri legate de aceste datorii;
- Amenzi și cheltuieli privind dispute legale și litigii;
- Pierderile financiare sau potențialele datorii care pot apărea în viitor;
- Articolele de buget care sunt finanțate prin intermediul altor acțiuni sau programe sprijinite de Uniunea Europeană, inclusiv prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare;
- Achiziționarea de terenuri sau clădiri;
- Pierderile ce țin de rata de schimb;
- Credite oferite părților terțe;
- Salarii pentru demnitari sau funcționari publici;
- Taxa pe valoare adăugată, accize.
 
Activități eligibile
 
Activitățile eligibile includ, dar nu se limitează la:
 
- Activități de sensibilizare, inclusiv articole, pliante, dezbateri focusate pe promovarea dreptului la nediscriminare concentrate pe grupuri defavorizate: persoane cu dizabilități, romi și altor grupuri etnice, persoane în vârstă, femei, minorități religioase, LGBTI, persoane care trăiesc cu HIV, persoane de Originea africană și alte grupuri vulnerabile și / sau marginalizate;
- Activități de instruire, ateliere, acțiuni publice care facilitează documentarea cazurilor de discriminare și depunerea plângerilor; 
- Seminare şi alte tipuri de activități care contribuie la identificarea și încurajarea victimelor discriminării, reprezentanții grupurilor vulnerabile și marginalizate să își revindece drepturile; 
- Activități de instruire care sprijină victimele să depună plângeri către instanțele de judecată sau Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității; 
- Asistență juridică sau psihologică victimelor discriminării;
- Conferințe, seminare sau activități similare care facilitează dialogul dintre factorii de decizie şi alți actori relevanți pentru adoptarea măsurilor legislative pentru o protecție mai bună împotriva discriminării.
 
Acțiuni neeligibile
 
Următoarele tipuri de acțiuni nu sunt eligibile:
 
a) acțiuni care se referă numai sau în principal la sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferințe, congrese;
b) acțiuni care se referă numai sau în principal la acordarea de burse individuale pentru studii sau cursuri de formare;
c) acțiuni în sectorul educației formale, cu excepția situațiilor speciale;
d) conferințe unice: conferințele pot fi finanțate numai dacă fac parte dintr-o gamă mai largă de activități care trebuie realizate în timpul implementării proiectului. În acest scop, activitățile pregătitoare pentru o conferință și publicarea lucrărilor conferinței nu constituie, ele însele, "activități mai largi";
e) acțiuni destinate atragerii de fonduri sau promovării vizibilității solicitantului sau a partenerului (partenerilor) acestuia;
f) acțiuni care constau în principal din cercetare sau studiu;
g) acțiuni care constau exclusiv sau în principal în cheltuieli de capital, de ex. terenuri, clădiri, echipamente și vehicule, cu excepția situațiilor speciale;
h) acțiuni care discriminează indivizi sau grupuri de persoane pe bază de gen, orientare sexuală, convingeri religioase sau lipsa acestor convingeri, sau originea lor etnică;
i) acțiuni care sprijină partidele politice;
l) acțiuni care includ prozelitism.
 
Prezentarea propunerilor de proiect
 
Solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:
1. Formularul standard de aplicare al Fundației Est-Europene. În cazul când formularul nu a oferit spațiu suficient, solicitantul de grant poate include informațiile necesare în formă liberă într-o anexă la formular, indicând compartimentul din formular la care se referă informația;
2. Bugetul total detaliat solicitat în baza formularului standardizat de buget al Fundației Est-Europene;
3. Copia statutului şi certificatului de înregistrare al organizaţiei;
4. Alte materiale pe care le consideraţi relevante (dovezi ale activităţii organizaţiei - buletine, ziare, pliante, articole, etc.).
 
Adresa, informaţia de contact şi depunerea propunerilor:
 
Întrebările privind acest concurs se acceptă la info@eef.md, cu subiectul „Întrebare concurs de granturi pentru abilitarea victimelor discriminării până la data de 14 decembrie 2020
 
Propunerile de proiect, cu subiectul „Concurs de granturi pentru abilitarea victimelor discriminării”, pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa: Fundația Est-Europeană, strada "31 August 1989", nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă. În cazul în care trimiteți propunerile prin poștă, vă rugăm să indicați subiectul scrisorii pe plic.
 
Data limită de recepționare a propunerilor de proiect este 21 decembrie 2020
 
Atenție! Propunerile incomplete nu vor fi evaluate. Propunerile și materialele primite nu vor fi returnate.
 
Descarcă fișierele atașate
docx, 28 KB
xlsx, 24 KB
pdf, 737 KB


Alte Oportunități de finanțare

Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de oferi posibilitatea pentru 15 OSC-uri locale să contribuie la incluziunea tinerilor NEET prin pilotarea unor servicii inovatoare incluzive sau prin monitorizarea serviciilor pentru tineret care există deja. Citeşte mai mult...
Publicat: 21.10.2021   
Scopul acestui program de granturi este de a susține activitatea de angajare și de dezvoltare a afacerilor tinerilor NEET. În regiunea din stânga Nistrului, fondul de antreprenoriat pentru tineri va fi administrat de partenerul de proiect - Agenția pentru Dezvoltarea Regională din stânga Nistrului (ARD). OSC-urile din alte patru regiuni ale țării (Sud, Găgăuzia, Nord și Centru) pot să depună propuneri de proiect în cadrul acestui concurs. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2021   
Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, care cuprinde Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.09.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 12.08.2021   
În Februarie 2021, Fundația Est-Europeană a demarat proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)", finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Programul are scopul de a facilita implementarea agendei de advocacy a membrilor CNTM (Consiliul Național al Tineretului din Moldova) și pentru elaborarea și implementarea planurilor de advocacy, cartografierea și analiza documentelor strategice naționale și locale și a politicilor care vizează reducerea ratei de tineret NEET. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 20 aprilie 2021, ora 23:59. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Citeşte mai mult...
Publicat: 10.03.2021   
Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 04 aprilie 2021. Începând cu 1 februarie 2021, cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European și Centrul Contact implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării”. Proiectul, cu durata de 40 de luni, are ca obiectiv să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin implicarea activă a societății civile și altor părți interesate, ținând cont de prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.09.2019   
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 15 octombrie 2019, ora 17:00. Potrivit abordării generale actuale care determină normele sociale și de gen, idealurile cu privire la masculinitate și feminitate se bazează pe o dominanță vădită a bărbaților. Scopul acestui program de granturi este capacitarea organizațiilor societății civile care depun eforturi în vederea sporirii importanței paternității, promovării participării bărbaților în procesul de îngrijire a copiilor; promovarea repartizării egale a responsabilităților familiale de către bărbați şi femei. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.07.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 17.04.2019   
Acest program de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile din localitățile aflate în raioanele Soroca, Căușeni, Cahul și Taraclia în eforturile de mobilizare comunitară, de pledoarii pentru politici mai incluzive şi de monitorizare a implementării deciziilor adoptate de autoritățile publice locale cu atenție sporită asupra incluziunii celor mai vulnerabile segmente sociale. Citeşte mai mult...
Publicat: 15.03.2019   
Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiect este 8 aprilie 2019. Programul de Granturi are drept scop să faciliteze accesul grupurilor vulnerabile la servicii sociale de calitate și să contribuie la integrarea acestora în viața socială. FEE va oferi sprijin organizațiilor neguvernamentale care vor asigura parteneriat cu autoritățile locale pentru a crea mecanisme viabile de suport pentru grupurile defavorizate. Va fi oferit sprijin pentru a facilita accesul la serviciile sociale, juridice și medicale al grupurilor defavorizate din comunitate și va crea, de asemenea, posibilități de incluziune socială a acestor grupuri. Citeşte mai mult...
Publicat: 20.11.2018   
Fundatia Est-Europeana va invita sa participati la sesiunea de informare cu privire la concursul de granturi pentru antreprenoriatul social (runda a doua). Citeşte mai mult...
Publicat: 14.11.2018   
Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Una dintre activitățile proiectului presupune crearea a 15 întreprinderi sociale sau dezvoltarea celor existente, în vederea sporirii oportunităților de integrare a grupurilor vulnerabile pe piața muncii și crearea soluțiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 01.11.2018   
Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” implementează proiectul Inițiativa comună pentru oportunităților egale, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și cofinanțat de Guvernul Suediei. Proiectul are scopul de a îmbunătăți viața celor mai marginalizate grupuri de persoane prin politici publice mai incluzive. La nivel național, proiectul abilitează platforme de organizații care reprezintă grupuri vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane în etate, persoane de etnie romă, tineri) pentru a elabora şi implementa agende comune axate pe domeniile cheie pentru coeziunea socială. Citeşte mai mult...
Publicat: 02.10.2018   
În perioada ianuarie 2018 – iunie 2020 Fundația Est-Europeană (FEE), în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo şi Tarna Rom implementează proiectul ”Pledoaria societăţii civile pentru alegeri incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi angajamentelor în domeniul drepturilor omului”. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană şi co-finanţat de Guvernului Suediei. Fundația Est-Europeană, cu sprijinul Uniunii Europene, anunță lansarea Programului de granturi pentru susținerea organizațiilor neguvernamentale în eforturile de promovare a alegerilor incluzive Citeşte mai mult...
Publicat: 10.07.2018   
Programul are scopul de a sprijini 10 organizații ale societății civile de pe malul stâng al Nistrului, care vor crea și gestiona servicii comunitare durabile în localitățile în care lucrează. Beneficiarul de grant va crea grupuri de inițiativă locale, care se vor baza pe principiul non-discriminării și vor încuraja participarea grupurilor marginalizate în evaluarea, dezvoltarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale durabile. Grupul de inițiativă va organiza consultări publice la nivel de comunitate, folosind pentru aceasta instrumente participative de evaluare a necesităților. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.05.2018   
FEE lansează un apel de propuneri pentru a încuraja cooperarea între ONG-urile de pe ambele maluri să primească sub-granturi pentru implementarea unor inițiative comune în diferite domenii: mediul înconjurător, dezvoltarea afacerilor, mass-media, drepturile omului, dezvoltarea comunitară, artele, sportul, cultura etc. Scopul schemei de granturi este de a dezvolta o cultură a cooperării programatice între actorii societății civile din Republica Moldova, inclusiv din regiunea transnistreană, implicând actorii locali, cum ar fi întreprinderile, asociațiile de afaceri, administrația locală, mass-media, etc. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2018   
Termenul limită pentru acest concurs a fost extins! Începând cu 1 ianuarie 2018, cu susținerea financiară a Uniunii Europene, Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Asociația Businessului European, HelpAge International, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială și economică a țării”. Programul are drept scop susținerea OSC-urilor, care se vor angaja responsabil și activ în crearea un mediu favorabil creării și dezvoltării business-ului mic și mijlociu prin înființarea și dezvoltarea Hub-urilor locale și regionale de suport în afaceri. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2018   
Termenul limită pentu concurs a fost extins! Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea facilitării incluziunii socio-profesionale și dezvoltarea parteneriatelor intersectoriale între organizațiile societății civile și actorii locali, prestatorii de servicii, sindicatele, patronatul, angajatori pentru a crește impactul intervențiilor acestora în asigurarea unei piețe a muncii incluzive, în special în zonele rurale. Citeşte mai mult...
Publicat: 30.04.2018   
Termen limită extins: Programul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea dezvoltării de practici/modele pentru aplicarea învățării pe tot parcursul vieții și susținerea incluziunii economice prin dezvoltarea activităților de antreprenoriat cu implicarea diferitor categorii de persoane, inclusiv cele în etate. Citeşte mai mult...

1 - 20 din 38

Str. 31 August 1989, 98, etaj 3
Chişnău, MD-2004, Republica Moldova
Telefon:  +373 22 235343
Numărul de fax:  +373 22 542338

 


Acest site web a fost realizat de către Fundaţia Est-Europeană din resursele acordate de Suedia și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Guvernului Suediei sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

© 2021 Fundaţia Est-Europeană   |   Site elaborat de Andrei Madan
PAGINA ÎN SUS